මැතිවරණයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිශතය

0
62

2018 පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය මගින් දිවයිනෙ ඒ ඒ ආයතනයන්ට අදාළ දේශපාලන පක්ෂයන්හි සභිකයන් තොරා පත් කර ගැනීම සිදුවු අතර එය සමස්ත ප්‍රතිඵලය පහත දැක්වේ

තොරතුරු: මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය සාමාජිකයින්
4941952 44.65% 3369
3612259 32.63% 2385
989821 8.94% 674
693875 6.27% 431
491835 4.44% 358
339675 3.07% 407

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here