“වඩින් අවසරයි” – ඉරේෂා මධුවන්ති

0
242

රත්නදීප කලු පොළොවේ
යළි ඉපදී සාපලන්ට
කුකුළාපොල කිරිඅම්මේ
වඩින් අවසරයි…

මහ වාසල මගුල් ඇතුන්
පාගා යදමින් සිරකල
ජීවහත්ත පුතු කරගැට
සිඹින් අවසරයි…

අන්තඃපුර සලෙළ නෙතින්
කැවුතු උරා දිවි හපකල
දුවණි දිසාලා මළගම
දකින් අවසරයි…

යළි ඉපදී සාපලන්ට
වඩින් අවසරයි..
-ඉරේෂා මධුවන්ති-
(ඡායාරූපය.. ගුවර්නිකා සිතුවම)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here