හමුවේවි – බිගුසරණී සත්සේයා

0
187

ඇවිත් යන්න ඕනෑ නම්
මගේ ගැඹුරු හිත් මැදුරට
මාරක වංගුත් තියේවි
අතරමඟකදී…..

කදු හෙල් මිටියාවත් මැද
වසන්තයක් හමු වුනොතින්
පුදුම නොවෙන් කවි කෙත නම්
සරුව තියේවි ……

ඉරි තලලා පුරන් වෙලා
දාබිදු වරෙකදි නැඟේවි
කෝප ගින්න එහෙව් තැනෙක
ලැව් ගිනි වේවි….

නිසංසලේ ගලනු පෙනී
ආදර ගඟුලට නොබසින්
නුඹේ ඔරුවත් එහිම ගිලී
නොපෙනී යාවී…..

කොහොම කොහොම හරි ඇවිදින්
නතර වෙන්න නම් තීරණ
තට්ටු කරලා බලන් ඉදින්
හදිසියෙවත් විවර වුනොත්
ඒ දොරගුළු …..

සදාතනික නවාතැනක් එහි හමු වේවි …….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here