සංචාරකයින්ගෙන් ප්‍රතිලාභ වැඩිවේ

0
339

වසරේ මැයි මාසයේදී සංචාරක පැමිණීම් සියයට 2.5කින් පහත වැටුණු බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි. මහ බැංකු දත්ත වාර්තාවලට අනුව මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව 121, 891කි.

කෙසේ නමුත් මේ වසරේ පළමු මාස පහ තුළ දී මුළු සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව 2016 වසරේ අදාළ කාලපරිච්ඡේදය සමඟ සැසඳීමේදී 887,093ක් දක්වා සියයට වර්ධනය වූ බව මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

ඉන්දියාව, චීනය, එක්සත් රාජධානිය, ජර්මනිය සහ ප්‍රංශය යන රටවල් මේ වසරේ පළමු මාස පහ තුළ දී සංචාරකයන් පැමිණි ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර බවට පත්ව තිබේ. එම රටවලින් පැමිණි සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව මුළු සංචාරකයන්ගෙන් සියයට 51.4ක් වී තිබේ.

මේ වසරේ මැයි මාසයේදී සංචාරක ඉපැයීම් ද සංචාරක පැමිණීම් මෙන් අඩු වීමක් වාර්තා කළ බව සඳහන් කරන මහ බැංකුව සංචාරක ඉපැයීම් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 209ක් වූ බව ද සඳහන් කරයි.

මේ වසරේ පළමු මාස පහ තුළ දී සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ලද සමුච්චිත සංචාරක ඉපැයීම් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 1,521ක් දක්වා සියයට 4.8කින් වර්ධනය වූ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් පෙන්වාදෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here